חשוב! לפני הורדת עבודה יש קודם כל לעלות עבודה/סיכום/מבחן לאתר
לחץ כאן כדי להעלות מסמך
להוספת סיכום-מבחן-סמינר חדש

תנאי שימוש

(מספר דירוגים: 0 )
תנאי שימוש0 out of 50 based on 0 voters.


תנאי השימוש באתר סטודנטים
ברוכים הבאים לאתר סטודנטים www.studenteam.co.il האתר מופעל ומנוהל ע"י אקטיביטק בע"מ (להלן "החברה"). האתר נותן מידע בנושא מכינות ולימודים. האתר מציע מידע בשרות זה בכפוף לתנאים הבאים. האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר הינו לצורך נוחות בלבד, והוא מתייחס, כמובן, גם לנשים. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין מפעילת האתר לבין המשתמש - לפיכך אדם שיבצע שימוש כלשהו במידע המצוי באתר ייחשב כמי שמצהיר כי קרא את תנאי השימוש באתר וכי הוא מודע ומסכים להם.

זכויות היוצרים
מלוא זכויות היוצרים באתר שייכים אקטיביטק בע"מ - לרבות, עיצוב האתר, טקסטים, תמונות, גרפיקה ויישומי התוכנה השונים. אסור להעתיק, להפיץ מחדש, או לפרסם כל חומר הכלול באתר ללא הסכמה מראש ובכתב מחברת אקטיביטק בע"מ .

תכני גלישה
תכנים המועלים לאתר באמצעות משתמשי האתר הינם בבעלותו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש שהעלה אותם (להלן: "תכני המשתמש")  והוא בעל זכויות הקניין הבלעדי בהם לאקטיביטק אין ולא תהיה כל אחריות לעניין תכנים אלה.
עם העלאת התכנים לאתר, המשתמש מאשר לאקטיביטק לעשות בתכניו כל שימוש שהוא באתר, זאת ללא כל צורך בהסכמתו המפורשת למעט במקרים של שימוש בתכנים באמצעי מדיה אחרים. ובכל אופן, כל שימוש כאמור יהיה בהתאם להוראות חוק זכויות יוצרים.
כאמור לעיל, התכנים המועלים על ידי המשתמש יהיו באחריותו הבלעדית ושימוש בתכנים אין בהם כדי ליצור אחריות כלשהי לאמור בתכנים ו/או לשימוש בהם.
אקטיביטק אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים, בקשר עם תכני משתמשים ו/או בקשר עם שימוש אחר כלשהו של משתמשים באתר ובשירותים המוצעים והכלולים בו.
כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או תביעה שיגרמו לאקטיביטק בשל תכני המשתמש יחולו על המשתמש שהעלה אותם והמשתמש כאמור מתחייב בזאת לשפות את אקטיביטק בעד כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן שיגרם במישרין או בעקיפין לאקטיביטק ו/או מי מטעמה בשל תכניו וזאת מיד עם דרישתה הראשונה של אקטיביטקו/או מי מטעמה ולא תהיה לו כל טענה כנגד אקטיביטק ו/או מי מטעמה בעניין.אחריות לפרסומים באתר
אקטיביטק בע"מ לא תישא באחריות לתוכן פרסומת או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר. פרסום באתר אינו מהווה המלצה מצד החברה לעשות שימוש בשירות או במידע המוצג בפרסומת. החברה לא תישא באחריות להתאמת המידע לצורכי המשתמש. כמו כן לא תישא החברה באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירות או לכל נזק כספי או אחר שייגרם לצד ג' או למשתמש או לרכושו עקב שימוש או הסתמכות, במישרין או בעקיפין, במידע המצוי באתר. החברה לא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג באתר ע"י המשתמש או ע"י כל צד ג', או בעקבות תקלה טכנית. המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.

קישורים
באתר קיימים קישורים לאתרים אחרים. החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל. אין החברה אחראית על כל חומר הנמצא באתרי צד ג'. אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן המלצה, אישור או העדפה מצד מפעיל האתר לאותם אתרים מקושרים ולכל חומר הנכלל בהם.

מדיניות הפרטיות
השמירה על הפרטיות של המשתמשים באתרי האינטרנט של החברה, עומדת בראש סולם העדיפויות של אקטיביטק בע"מ. המידע אשר תמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר, כמתבקש מסוג השירות, ישמר במאגרי המידע של החברה אשר תעשה בו שימוש על פי הוראות הדין ובהתאם למדיניות פרטיות זו. הירשמותך לשירותים באתר מהווים את הסכמתך לכל שימוש אשר יעשה במידע שייאסף אודותיך כמפורט להלן.

חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אודותיך לרבות פרטים מזהים, ופרטי התקשרות. אינך חייב/ת למסור את המידע אולם ללא מסירת המידע לא תהיה דרך לתת לך שירותים אלו. כחלק מנתינת השירות שהנך מבקש/ת, מעבירה אקטיביטק בע"מ את המידע אודותיך למוסדות לימוד וגופים מסחריים, בהתאם לסוג השירות אליו נרשמת והמידע המבוקש על ידך במסגרת אותו שירות. אקטיביטק בע"מ לא תהיה אחראית לכל שימוש אשר יעשה על ידי אותם צדדים שלישיים בכל מידע אשר ייאסף על ידם אודותיך, ככל שייאסף, לרבות מידע אשר הועבר ו/או יועבר אליהם על ידי אחד או יותר מאתרי אקטיביטק בע"מ ו/או אשר נמסר להם ישירות על ידך. מובהר בזאת כי מדיניות הפרטיות של אקטיביטק בע"מ לא תחול על צדדים שלישיים אלו. אקטיביטק בע"מ תהיה רשאית לעשות כל שימוש במידע, הנדרש לה לצורך מתן השירותים המבוקשים על ידך, ותהיה רשאית להתיר את הגישה למידע ו/או להעביר את המידע לצד שלישי כלשהו בהתאם לסוג השירותים ו/או לצורך תפעול, פיתוח ושיפור האתר והשירותים באתר.

כמו כן תהיה רשאית אקטיביטק בע"מ לעשות שימוש במידע על מנת לפנות אליך בכל אחד מאמצעי ו/או פרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידך באתר לרבות דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר על מנת להציע לך כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע נוסף אשר תסבור אקטיביטק בע"מ כי יוכל להתאים ו/או לעניין אותך בהתאם לפילוח המידע המצוי אצלה אודותיך ו/או כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע אחר בהתאם לשיקול דעתה. אקטיביטק בע"מ תהיה רשאית לפנות אליך בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה וכן להעביר את המידע לצדדים שלישיים כלשהם על מנת שיוכלו לפנות אליך ולהציע לך שירותים ו/או מוצרים נוספים כאמור.

אקטיביטק בע"מ תאפשר למשתמש לפנות ולבקש שלא לקבל הצעות לשירותים ו/או מוצרים נוספים מעבר לשירותים אליהם נרשם באתר באמצעות פניה בכתב לכתובתinfo@actvtec.co.il .

בנוסף לאמור לעיל, תהיה אקטיביטק בע"מ רשאית למסור מידע אישי אודותיך לצדדים שלישיים, במקרים בהם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי. וכן במידה ותהיה הפרה על ידך של תנאי השימוש באתר. ו/או שתעמוד החברה בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים בגין פעולות שנעשו על ידך באתר.

שינוי השירות והפסקתו
אקטיביטק בע"מ רשאית להפסיק בכל עת את מתן השרות, כולו או מקצתו על פי שיקול דעתה הבלעדי. אקטיביטק בע"מ תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר בלא כל צורך להודיע על כך מראש. לא תהייה למשתמש כל טענה תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. כמו כן תהיה רשאית לשנות את הוראות מדיניות הפרטיות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לרבות הוראות שעניינן שימוש במידע שמסרת.

פנייה לגורמים מסחריים:
האתר משמש כגשר תקשורת בין גולשים המתעניינים בלימודים לבין מוסדות לימודים. לצורך כך מפעיל האתר מערכת "קשר ישיר" באמצעותה יכול הגולש ליצור קשרים עם המכללות. חל איסור מוחלט לעשות שימוש במערכת זו לצרכי הצעת שירותים ופרסומים שונים למכללות, או לכל מטרה אחרת שאינה למטרת התעניינות בלימודים. השולח פניות דרך האתר שלא למטרת התעניינות בלימודים, גורם נזק כספי ותדמיתי לחברה. במידה והחלטת לפנות ולהציע מרכולתך למרות אזהרה זו, הנך מתחייב/ת בזאת לשלם לחברה מיידית סכום של 5,000 ש'ח עבור כל פנייה שנעשתה על ידך, ללא צורך בהוכחת נזק שנגרם לחברה כתוצאה מפעולה זו. החברה תשמור לעצמה את הזכות לתבוע אותך בגין נזקים שיגרמו לה בהמשך כתוצאה ממעשיך.

דין ומקום שיפוט
על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בכל דבר ועניין הנובעים משימוש באתר הוא אך ורק בבית המשפט המוסמך בפתח תקווה.
שימוש מהנה
אקטיביטק בע"מ
עדכון אחרון ב-שני, 16 ינואר 2023 13:57